ابراهیم شیری

سیاسی – اجتماعی – اقتصادی (تحلیلی- تحقیقی)

بمناسبت نودمین سال آغاز صنعتی کردن در اتحاد شوروی

والنتین کاتاسانوف (Valentin Katasonov) پروفسور، دکتر علوم اقتصادی، مدیر مرکز مطالعات اقتصادی «شاراپوف» روسیه، مشاور اقتصادی اسبق دبیر کل سازمان ملل متحد، پژوهشگر مسائل پشت صحنه برگردان: ا. م. شیری … به خواندن ادامه دهید

آوریل 18, 2019 · بیان دیدگاه