ابراهیم شیری

سیاسی – اجتماعی – اقتصادی (تحلیلی- تحقیقی)

قوی‌‌تر از مرگ، برغم همه دروغها

آ. کاناوشیکوف، ر. کاسالاپوف و ای. چیگیرین http://www.sovross.ru/articles/1771/41892 ا. م. شیری ۲۶ آذر- قوس ١۳۹۷ ۶ دسامبر ١۴٠ سال از تولد یوسف ویساریونویچ جوگاشویلی سپری می‌شود. آری- آری سخن از … به خواندن ادامه دهید

دسامبر 17, 2018 · بیان دیدگاه