ابراهیم شیری

سیاسی – اجتماعی – اقتصادی (تحلیلی- تحقیقی)

الکساندر یاکوولیف مأمور سیا بود و گارباچوف از آن اطلاع داشت

(قسمت اول) مصاحبه با سرهنگ آ. آ. سوکولوف(Sokolov) مأمور باسابقه اداره ضداطلاعات خارجی https://kprf.ru/history/date/159594.html مترجم: ا. م. شیری ١۹آذر- قوس ۱۳۹۵ اداره کل یکم وزارت امنیت ملی از هنگامی که … به خواندن ادامه دهید

دسامبر 9, 2016 · بیان دیدگاه