ابراهیم شیری

سیاسی – اجتماعی – اقتصادی (تحلیلی- تحقیقی)

تزهائی در باره وضع کنونی طبقه کارگر

هلموت فلنر
برگردان میم حجری
سرچشمه: کومینفرم اطریش
http://www.kominform.at
(27. 11 . 2003)
پیشکش به یاد خروشان آصف و صابر و شناسائی
1
تز اول
• در دولت های صنعتی در سال های اخیر دامنه کلی طبقه کارگر به معنی وسیع کلمه وسعت یافته است.
• در بسیاری از کشورها (از جمله اطریش) در سال های اخیر تعداد کارگران در بخش های تولیدی و در بخش های موجد اضافه ارزش و تعداد پرولتاریا در صنعت و حرفه های دیگر (کشاورزی، ماهیگیری، جنگلبانی، معادن و غیره) افزایش یافته است.
• این افزایش علیرغم میزان چشمگیر بیکاران و علیرغم تعویض محل تمامت کارخانه ها و شرکت ها و کوچ آنها به خارج (کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته از قبیل چین) صورت گرفته است.
• گسترش بویژه بخش خدمات به افزایش چشمگیر تعداد کارگران زن در چارچوب طبقه کارگر منجر شده است.
2
تز دوم
• اقشار هر چه بیشتری از مزدبگیران (حتی از میان متخصصین و متخصصین عالی و آکادمیکی و یا دانشگاهی) «پرولتریزه» می شوند.
• وضع آنها در محل کار، وابستگی آنها به ریاست کارخانه و شرکت، استاندارد اجتماعی، حقوق کاری، مالی و غیره آنها و همچنین وضع زندگی آنها هرچه بیشتر به وضع طبقه کارگر نزدیکتر می شود.
• این پدیده در عرصه کارمندان پائین رتبه، مثلا در بخش کومونیکاسیون، حمل و نقل همگانی، خدمات بهداشتی و اجتماعی نیز به چشم می خورد.
3
تز سوم
• مناسبات کاری ـ همگی ـ دستخوش تغییرات عظیمی اند.
• زیر پا نهادن حقوق کاری حتی در مناسبات کاری معمولی هر چه بیشتر رواج می یابد.
• امکانات مزدبگیران در زمنیه مقاومت بر ضد تضییع حقوق کاری به دلایل زیر محدودتر شده است:
1
• به دلیل افزایش فشار کار
2
• به دلیل همبستگی زدائی
3
• به دلیل سیاست غلط موسوم به «همکاری اجتماعی» از سوی سندیکاها.
• سیاست حکومت های سوسیال ـ دموکرات و احزاب بورژوائی به تضییع هرچه بیتشر حقوق کاری و اجتماعی طبقه کارگر منجر می شود.
• مناسبات کاری غیرعادی از قبیل استقلال ظاهری و قراردادهای کاری عجیب و غریب در کلیه عرصه های کار رواج روزافزون می یابند.
4
تز چهارم
• بخش اعظم مناسبات کاری عادی تاکنون معتبر، بطرز روزافزونی دستخوش تغییرند:
• ساعات کار روزانه افزایش می یابد و میزان دستمزد رو به کاهش می رود.
• این روند بطرز نامتناسبی به زیان زنان کارگر تمام می شود.
• کارهای تمام وقت به کارهای کوتاهمدت تجزیه می شوند.
• زمان کار متناسب با ظرفیت کارخانه ها رواج می یابد.
• مناسبات کاری کوتاهمدت رواج روز افزون می یابند.
• علاوه بر این، اقداماتی در عرصه وضع قوانین اجتماعی صورت می گیرند که در جهت بیرون راندن زنان از محیط سیر می کنند.
5
تز پنجم
• بسیاری از افراد متخصص ـ بویژه جوانان ـ به امید و یا به توهم کسب استقلال به «تأسیس شرکت های مستقل» دست می زنند.
• ولی اغلب در آخر کار، به جای استقلال آرزوئی، با کوهی از بدهی روبرو می شوند.
• موقعیت اجتماعی آنها به موقعیت اجتماعی کارگران مزدبگیر نزدیکتر می شود، ولی خودبهره کشی آنها احتمالا بالاتر از خودبهره کشی کارگران مزدبگیر می ماند.
• میان این دسته از شاغلین مستقل نیز همبستگی و شعور سیاسی چپگرا رشد می کند.
• از این رو، باید آنها را بمثابه متحدی در راستای منافع طبقه کارگر بسیج کرد.
6
تز ششم
• سازمان کمونیستی راستین، سازمان طبقه کارگر و کلیه اقشار زحمتکش است که از شرایط بهره وری شدت یافته سرمایه مالی و انحصاری رنج می برند.
• اینجا ما نه با قربانیان مدرنیزاسیون، بلکه با استثمار شدت یافته کهنه و نو سر و کار داریم.
• سازمان کمونیستی راستین بیانگر منافع کارگران، مستخدمین، کارمندان پائین رتبه، شاغلین مستقل و یا «مستقل نما» ست و در پی تدوین و توسعه سیاستی برای آنها و با آنها جهت مبارزه مشترک در راه شرایط بهتر کار و زندگی است.
7
تز هفتم
• مقاومت در برابر وخیمتر گشتن حقوق کاری و حقوق اجتماعی باید سازمان داده شود و رهبری شود.
• جلوی تجاوز بر تضمین های حقوق کاری، بر قراردادهای دسته جمعی و بر قراردادهای حداقل دستمزد، صندوق همکاران، بیمه های اجتماعی و سالخوردگی و غیره باید با استفاده از کلیه وسایل حقوقی و سیاسی گرفته شود.
• برای نیل به این هدف باید سندیکاها را تحت فشار قرار داد و در کارگاه ها، کارخانه ها و نمایندگی کارگری به تبلیغ و ترویج مواضع مترقی پرداخت.
8
تز هشتم
• مبارزه بر ضد مناسبات کاری غیرمعمولی و کمرشکن باید با استفاده از همه وسایل بطرق زیر صورت گیرد:
1
• از طریق به چالش کشیدن شعور غلط و توهم آمیز.
2
• از طریق تبدیل مناسبات کاری غیرمعمولی و کمرشکن به مناسبات کاری معمولی با شکایت بردن به دادگاه کار.
3
• از طریق مبارزه بخاطر استاندارد کاری و حقوق اجتماعی برای «شاغلین مستقل نما»
9
تز نهم
• هدف ما باید تقویت شهامت انسان های زحمتکش باشد، تا به دفاع از حقوق خویش برخیزند و حداقل از حقوق کاری موجود در جهت احقاق حقوق خویش استفاده کنند.
• پیش شرط لازم برای این کار، عبارت است از تقویت همبستگی اندیشی بخش های منفرد طبقه کارگر نسبت به بخش های منفرد دیگر این طبقه.
• شاغلین مستقل کوچک، صاحبان حرفه ها و اصناف و هنرمندان باید به این همبستگی جلب شوند.
• زیرا آنها بلحاظ موقعیت اجتماعی خویش بطرز روزافزونی «پرولتریزه» می شوند.
10
تز دهم
• یکی از شاخص های ماهوی طبقه کارگر امروزی، چندفرهنگی بودن آن است.
• مهاجرت از کشورهای اروپای جنوب شرقی و شرقی سوبژکت های جدید و بویژه ارزان استثمار را به بازار کار دولت های کاپیتالیستی جاری کرده است.
• کارگران مهاجر در معرض سیستم استثماری جدید، شدید و بی شرمی قرار گرفته اند.
• رادیکالیسم راستگرا و پوپولیسم راستگرا به بهانه کارگران مهاجر و بر ضد آنها به تبلیغ بی بند و بار خارجی ستیزی و کینه نژادی می پردازند.
• (پوپولیسم به سیاستی سرشار از عوامفریبی و اوپورتونیسم اطلاق می شود که با تولید هراس واهی در دلها توده ها را به قبول نظریات خویش وامی دارند و از آب گل آلود ماهی می گیرند. مترجم)
• این مسئله در بحث پیرامون گسترش اروپا به اروپای شرقی نیز مطرح می شود.
• برای ما کمونیست ها، مبارزه بر ضد رادیکالیسم راست، بیگانه ستیزی و راسیسم وظیفه ای بی چون و چرا ست.
• زیرا انترناسیونالیسم (برادری بین المللی کارگران) ستون فقرات سیاست ما را تشکیل می دهد.
• طبقه کارگر امروزه در هر کشور انترناسیونالیزه شده است.
• طبقه کارگر دیری است که به طبقه ای ترانس ناسیونال (چندملیتی) بدل شده است.
• هر کوششی در جهت تجزیه طبقه کارگر به بهانه تعلقات ملی، قومی، قبیله ای، مذهبی و غیره آب به آسیاب سیاست «تفرقه بانداز و حکومت کن» سرمایه حاکم و فراکسیون های سیاسی آن خواهد ریخت.
• ما نه تنها مخالف سرسخت این سیاست هستیم، بلکه بر ضد چنین سیاستی به مبارزه ای آشتی ناپذیر برمی خیزیم.
11
تز یازدهم
• مسئله تقسیم دارائی از بالا به پائین، مالیات بندی بر ثروت کلان و املاک و مستغلات بزرگ باید بخشی از استراتژی ما را در مبارزه بخاطر احقاق حقوق طبقه کارگر تشکیل دهد.
• این سیاست اما باید عرصه های اجتماعی زیرین در پیرامون طبقه کارگر را نیز در برگیرد:
1
• سیستم آموزشی را.
2
• تحصیل و ادامه تحصیل را.
3
• شرایط زندگی و سکونت را.
• مفهوم کار نباید به کار مبتنی بر دستمزد تقلیل یابد، بلکه باید عرصه کار بازتولید را نیز شامل شود که عمدتا از سوی زنان جامعه در چارچوب اقشار زحمتکش و مزدبگیر صورت می گیرد.
12
تز دوازدهم
• آماج ما عبارت است از تحول انقلابی جامعه و تشکیل جامعه سوسیالیستی با مشخصات زیرین:
1
• جامعه سوسیالیستی، جامعه ای است که در آن بر بیگانگی کار بتدریج غلبه می شود.
2
• جامعه سوسیالیستی، جامعه ای است که در آن سود و منفعت دیگر کعبه آمال محسوب نمی شود.
3
• جامعه سوسیالیستی، جامعه ای است که در آن بر استثمار انسان بوسیله انسان غلبه می شود.
در روند توسعه این آماج باید همواره بربریت سرمایه داری و انسانیت ستیزی بی رحمانه آن در مقیاس تمام ارضی و همچنین در مقیاس ملی (اطریش) نشان همگان داده شود.
پایان

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

اطلاعات

این نوشته در آوریل 22, 2011 بدست فرستاده شد.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: